Õpetus

EELK õpetuse alused on Vana ja Uus Testament ning neid seletavad Apostlik, Nikaia ja Athanasiuse usutunnistus, Augsburgi muutmata usutunnistus ja teised usutunnistuskirjad, mis on kogutud Liber Concordiae'sse.

Meie Isa palve

Meie Isa, kes Sa oled taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi, Sinu riik tulgu, Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev, ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu pärast on riik ja vägi ja au igavesti.

Aamen.

(vt. Mt 6:9-13)

Apostellik usutunnistus

Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse. Ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilaatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala, oma kõigeväelise Isa paremal käel, sealt Tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun Pühasse Vaimusse, üht püha kristlikku Kirikut, pühade osadust, pattude andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu.

Kümme käsku

  • Mina olen Issand, sinu Jumal. Sul ei tohi olla muid Jumalaid minu kõrval.
  • Sa ei tohi Jumala nime ilmaasjata suhu võtta.
  • Sa pead pühapäeva pühitsema.
  • Sa pead austama oma isa ja ema, et sinu käsi hästi käiks ja sina kaua elaks maa peal.
  • Sa ei tohi tappa.
  • Sa ei tohi abielu rikkuda.
  • Sa ei tohi varastada.
  • Sa ei tohi anda valetunnistust oma ligemese vastu.
  • Sa ei tohi himustada oma ligemese koda.
  • Sa ei tohi himustada oma ligemese naist, sulast, ümmardajat, kariloomiega midagimuud, mis on tema oma.

(Vt. 2Ms 20:1-17)